การพัฒนาเทคนิคการตรวจของเครื่อง MRI รุ่นใหม่ที่มี fast imaging sequence

ทำให้ MRI มีความว่องไวมากพอที่จะตรวจทารกในครรภ์ได้โดยภาพไม่สั่นไหว MRI จึงสามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ MRI มีบทบาทในการวินิจฉัยความผิดปกติบางอย่างของทารกในครรภ์ที่การตรวจอัลตร้าซาวด์

อาจให้วินิจฉัยได้ลำบาก เช่น การตรวจหาความผิดปกติของสมองส่วน posterior fossa และการตรวจหา complex fetal abnormality MRI จึงมีส่วนช่วยในการในคำปรึกษาแก่มารดา แผนการรักษาหรือวางแผนการคลอด

        ส่วนใหญ่การตรวจ MRI สำหรับทารกในครรภ์มีประโยชน์ในการตรวจหาความผิดปกติในไตรมาสที่ 2 และ 3 MRI ไม่มีบทบาทมากนักในการตรวจทารกในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ 


        1.ในไตรมาสที่ 1 ทารกอยู่ในช่วงสร้างอวัยวะของร่างกาย (organogenesis) อาจมีความเสี่ยงแต่การได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้น


        2.ทารกยังมีขนาดเล็ก ทำให้ตรวจหาความผิดปกติได้ยาก ในระยะนี้การตรวจทารกด้วยอัลตร้าซาวด์มีความละเอียดชัดเจนมากกว่า


อย่างไรก็ตาม หากการตรวจ MRI เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติของมารดาสามารถทำในไตรมาสใดก็ได้ หากแพทย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการตรวจมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและรักษาของมารดามากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์

 

Comment

Comment:

Tweet