เอ็มบริโอและฟีตัสได้รับอาหารจากแม่โดยผ่านทางรก ผู้เป็นแม่จึงต้องบริโภคอาหาร

ให้ครบและพอเพียงต่อความต้องการ ครบสารอาหารหลัก 5 หมู่ โดยเฉพาะประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเหลือง

และ มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย พบว่าถ้าขาดสารอาหารประเภทโปรตีนในระยะ 3 เดือนก่อนคลอด

จะทำให้การเจริญของระบบประสาทของทารกผิดปกติ

หญิงมีครรภ์ควรได้รับพลังงานจากอาหารวันละประมาณ 2,300 กิโลแคลอรี่ สารเคมีบางอย่างที่แม่ได้รับ

อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกได้โดยเฉพาะการเจริญของเอ็มบริโอระยะ 2 เดือนแรก

ถ้าเอ็มบริโอได้รับสารพวกเทอราโทเจน (Teratogens) การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ อาจมีผลต่อการเจริญเติบโต ของอวัยวะผิดปกติ และอาจก่อให้เกิดการแท้งหญิงตั้งครรภ์ในระยะต้นๆ ถ้าติดเชื้อหัดเยอรมันจะทำให้

การเจริญเติบโตของหัวใจ เลนส์ตา หูส่วนใน และสมองของเอ็มบริโอผิดปกติได้ การได้รับรังสีเอ็กซ์ (x-rays)

มากเกินไป ความผิดปกติของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตก็มีผลต่อการเจริญเติบโตที่ ผิดปกติได้

 

Comment

Comment:

Tweet